KOULUTETTUJEN HIEROJIEN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Koulutettujen Hierojien Liitto ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa asuvien koulutettujen hierojien ja kuntohoitajien yhdistäminen valvomalla heidän yleisiä ja yhteisiä hierontaan liittyviä etujaan tavoittelematta kuitenkaan jäsenilleen välitöntä taloudellista ansiota.

Tarkoituksen toteuttamiseen yhdistys pyrkii seuraavalla tavalla:

– kohottamalla hierojien ammattitaitoa ja –tietoa jatkokurssien,

esitelmien ja luentojen kautta

– kohottamalla hierojien henkistä ja taloudellista asemaa sekä

valvomalla heidän ammatillisia ja yhteiskunnallisia oikeuksiaan

– tekemällä aloitteita ja esityksiä viranomaisille

– tekemällä sekä suullisen että kirjallisen valistuksen avulla

tunnetuksi hieronnan sekä muiden fysikaalisten

hoitomenetelmien merkitystä.

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, jolla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (599/94) ja asetuksen (564/94) mukainen koulutetun hierojan tai kuntohoitajan kelpoisuus ja on merkitty Valviran ylläpitämään keskusrekisteriin terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, jonka opinnot tähtäävät hierojan ammattitutkintoon. Opiskelijajäsenenä voi olla korkeintaan kaksi vuotta, ja tämän ajan kuluessa hallituksen on päätettävä opiskelijajäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai erottamisesta.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperiä tukevia yksityisiä henkilöitä, rekisteröityjä yhdistyksiä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta ansiokkaasti edistänyt henkilö. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun, kannatusjäsenmaksun ja opiskelijajäsenmaksun, sekä varsinaisilta-, kannatus- ja opiskelijajäseniltä perittävän liittymismaksun määrää syyskokous vuodeksi kerrallaan. Tilikauden alussa eläkkeellä olevilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun määrä on kuitenkin pienempi ja sen suuruuden määrää syyskokous niin ikään vuodeksi kerrallaan. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Äänestystilanteissa varsinaisilla jäsenillä, opiskelijajäsenillä ja kunniajäsenillä on äänioikeus. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Jäsenmaksun eräpäivän jälkeisen seuraavan joulukuun loppuun mennessä jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa mikä merkitään pöytäkirjaan.

Jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevien lakien vastaisesti tai hierojien eettisten sääntöjen vastaisesti voidaan erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta päättää hallitus ja erotetulla on oikeus valittaa päätöksestä seuraavalle yhdistyksen kokoukselle kirjallisesti 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään viisi jäsentä on saapuvilla puheenjohtaja mukaanlukien. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen jäsenistä, lukuunottamatta puheenjohtajaa, eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla sitten vuorotellen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai vähintään hallituksen kolmen jäsenen sitä vaatiessa.

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai raha-asioissa rahastonhoitajan kanssa.

7 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

8 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu vuosi- ja syyskokouksiin on toimitettava vähintään 30 päivää ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai kutsuna jäsenlehdessä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan

tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta.

4. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7. Käsitellään yhdistyksen jäsenten hallitukselle kirjallisesti

esittämät asiat kokouksessa käsittelemistä varten. Asia on

jätettävä hallitukselle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa.

Syyskokouksessa:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan

tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. Päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä seuraavaa

toimikautta varten.

3. Päätetään talousarvion hyväksymisestä seuraavaa toimikautta

varten.

4. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen ja liittymismaksujen

suuruus.

5. Valitaan puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut tarvittavat

hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

6. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

7. Käsitellään yhdistyksen jäsenten hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat kokouksessa käsittelemistä varten Asia on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

12 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos asia on kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen otettu yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi ja muutosta puoltanut vähintään 2/3 kokouksessa annetusta äänimäärästä.

13 §

Yhdistyksen purkautumisesta on samalla tavalla menetellen päätettävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, vähintään ¾ annetusta äänimäärästä. Yhdistyksen purkautuessa päättää sen varojen käytöstä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen purkautumispäätöksen tekevä viimeinen kokous vähintään 2/3 annetusta äänimäärästä.

14 §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.