MED HÄNDER, HJÄRNA OCH HJÄRTA – UTBILDADE MASSÖRERS ETISKA ANVISNINGAR

En utbildad massör iakttar yrkesmässigt sin verksamhets skiftande lagar och förordningar ,till sina uppgifter gällande regler, anvisningar och avtal. En utbildad massör arbetar med människovärdets respekt som utgångspunkt, ansvarsfull verksamhet och yrkesmässig kompetens.

1. MÄNNISKOVÄRDETS RESPEKT.

En utbildad massör förstår, att varje människa oavsett utgångspunkten och postitionen har identiskt och unikt människovärde.

En utbildad massör förstår att det är viktigt att mogna för att möta människans fysiska och psykiska differens och mångtalighet, vara medveten om sin egen rädsla som försvårar mötet av olikheter.

En utbildad massör respekterar kundens privatliv, livsåskådning, livsvärde och vårdrelationens förtroende.

En utbildad massör förstår, att fysisk kontakt , lättkläddhet och olika utbud av sextjänster som marknadsförs på massör-benämningen ger upphov till fel föreställning för en utbildad massörs praxis. Av den orsaken bör denna vara särskilt ansvarsfull att inte vårdsituationen provocerar osakliga sexsuella förväntningar eller uppförandemodeller mellan kund och massör.

En utbildad massör strävar till samförstånd mellan kunden om vårdens mål, utan påtryckning eller styrande.

En utbildad massör arbetar som expert för sitt yrkeskunnande och erkänner kunden som expert för sitt liv.

En utbildad massör uppskattar kundens erfarenhet och stöder denne att ta ansvar för sitt eget välmående och sin hälsa.

2. ANSVARSFULLHET

En utbildad massör förstår, att hans kunnande är begränsat som yrkesmänniska och individ och han erkänner samarbetets nödvändighet.

En utbildad massör erkänner helhetsansvaret , som hör till en självständigt arbetande massörs fullföljande av vårdsprocessen.

En utbildad massör förstår att hennes verksamhets främsta mål är kundens välmående och nytta.

En utbildad massör förstår tystnadspliktens betydelse.

3. UPPRÄTTHÅLLANDE OCH UTVECKLING AV YRKESKUNNIGHET

Utbildade massörer upprätthåller och utvecklar sin yrkeskunnighet. Utbildade massörer följer med branschens utveckling, undersökningar och publikationer.

Utbildade massörer gör regelbundet självvärderingar om yrkets styrka och svagheter samt arbetets effektivitet genom utbildning och skolning.

En utbildad massör erkänner de etiska smärtpunkterna i sitt arbete och söker svar och lösningar samt stöder öppen diskussion om etiska utmaningar i massörsyrket.

En utbildad massör utvecklar avsiktligen sin interaktion och samarbetsförmåga.

En utbildad massör förstår att sköta om det egna fysiska och psykiska välmående och att de sociala anknytningarna är en del av det yrkesmässiga kvalitetsarbetet.

4. YRKESUTÖVNINGEN

En utbildad massör uppskattar kollegans och andra medlemmars arbetskunskap i arbetslaget och försvårar inte deras arbete med olojala, osakliga bedömningar.

En utbildad massör följer i sin företagsamhet etiskt hållbar verksamhet och sköter om sina rättigheter , ekonomiska och sociala- , lagstadgade ansvar.

En utbildad massör grundar sin marknadsföring sanningsenligt och på yrkeskunnande.

En utbildad massör grundar sin verksamhet på bekräftande forskning eller bästa tillgängliga kunskap.

Bakgrund för etiska anvisningar I offentligheten kommer det regelbundet fram fall där massören har behandlat kunden osakligt och till och med grovt.

Sextjänsternas försäljning som massaage och skolningstillgångarnas expanderande har även ökat missförståndet. Huvudsakligen har frågan handlat on “vilda” massörer, Men på senaste tid har även utbildade massörer misstänkts för osaklig handling. Det finns en uppenbar beställning för etiska anvisningar De etiska anvisningarna för utbildade massörer -Med händer, hjärna och hjärta- är resultatet av en långvarig process.

Första gången etik diskuterades i Hieroja -tidningen var -95 när Martti Lindqvists Vårdarens tio regler publiserades. Under samma period påbörjade KHL:s styrelse diskussionen om massörernas etik, värden, mål och principer.

ETIK ÄR EN DEL AV YRKESKUNSKAP

Etik är en del av massörens yrkeskunskap, praxis och kvalitet av massage. Massörarbetets främsta huvudmål är kundens välmående och nytta. Den minskar inte vetskapen om att känslan av framgång i arbetet är starkt anknutet till kundens belåtenhet. Hög etik möjliggör god kvalitet på arbetet och en nöjd kund. Den etiska anvisningen är ett steg för arbetet i det etiska funderingarna.

Riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården (ETENE) utgav i slutet av år 2 000 gemensamma etiska principer för de professionella inom häslo- och sjukvården. Anvisningarna är av allmän natur och inte som sådan jämförbar med massörens arbete. Etiken skall vara egen, kännas som egen och utformad. Genom att åta sig gemensamma principer förutsätter det sig gemensamma strävanden och mål.

Yrkesetik utformas endast genom förståelse av det egna arbetet och specifika kunnande.

Till massörens yrke hör många speciella drag. En stor del av massörerna arbetar som yrkesutövare.

I det självständiga arbetet som massör framhävs vårdprocessens helhetsansvar. Att fråga om andras åsikt i problemfall är inte lika bekvämt som i arbetslag där det finns flera yrkesgrupper. Av större betydelse för massören än många andra yrkesgrupper är bemötande av nakenheten. Fysisk beröring, lättkläddhet och olika sextjänster som marknadsförs under benämningen massage ger lätt upphov till fel förebilder. Massören måste vara speciellt omtänksam, att inte vårdsituationen provocerar till omotiverande sexsuella förväntningar eller uppförandemodeller mellan kund och massör.

Etik dryftades i flera sammansättningar.

Från första början var det klart att etiska rådens dryftande och samtal börjar från medlemmarna.

Utredandet av de etiska smärtpunkterna i massörens arbete påbörjades på studiedagarna 1999 med ledning av pastorn Kai Henttonen. Henttonen betonade i funderingarna om etik speciellt grupparbetets betydelse. Medlemmarna tog upp i yrket smärtpunkterna speciellt underhållandet av yrkessskickligheten, skötseln av sitt eget välmående och att undvika de sexsuella föreställningarna i arbetet som massör.

Grupparbetets resultat samlades till promemoria. Vid utarbetandet av promemorian användes ETENE:s , och andra i Finland fungerande yrkesgrupper i sjukvården, även AMTY:s (American Massage Theraphy Association) publicerade etiska anvisningar. AMTY är år 1943 i Amerika grundat massageförbund, som har över 46.000 medlemmar i 31 länder.

Promemorian gavs till den etiska kommittén för behandling. Till kommittén kallades pastorn Kai Henrttonen, massageläraren Tuija Mäkelä och även utbildade massörerna Tuula Linden, Anneli Suhonen-Laakso ja Martti Lahikainen. Kommittén hade möte i januari 2002 och gjorde ett förslag om innehållet för KHL:s styrelse om anvisnigarnas innehåll.

Med händer hjärna och hjärta-massörens etiska föreskrifter ger en bild av massörens arbete i nuläget från den etiska synvinkeln. Hoppas, att dessa anvisningar ger oss alla medel att dryfta yrkesetik och utveckla vårt arbete som sjukvårdens proffs.